Mechanisms underlying toxicity induced by CdTe quantum dots determined in an invertebrate model organism

Authors: Ambrosone A., Mattera L., Marchesano V., Quarta A., Susha A.S., Tino A., Rogach A.L., Tortiglione C.
Years: 2012
Source Title: Biomaterials
Doi: 10.1016/j.biomaterials.2011.11.041
Venue: CNR Nanotec @ Lecce