Hydrogen storage in ordered and disordered phenylene-bridged mesoporous organosilicas

Authors: Kalantzopoulos, G. N.; Enotiadis, A.; Maccallini, E.; Antoniou, M.; Dimos, K.; Policicchio, A.; Klontzas, E.; Tylianakis, E.; Binas, V.; Trikalitis, P. N.; Agostino, R. G.; Gournis, D.; Froudakis, G. E.
Years: 2014
Source Title: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
Doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.11.063
Venue: LiCryL @ Rende (CS)