Methane storage in zeolite-like carbon materials

Authors: Antoniou, Myrsini K.; Diamanti, Evmorfia K.; Enotiadis, Apostolos; Policicchio, Alfonso; Dimos, Konstantinos; Ciuchi, Federica; Maccallini, Enrico; Gournis, Dimitrios; Agostino, Raffaele G.
Years: 2014
Source Title: MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS
Doi: 10.1016/j.micromeso.2013.12.030
Venue: LiCryL @ Rende (CS)