Investigation of synchrotron-radiation beam turning using a cylindrical surface

Authors: Aleksandrov Yu.M., Bukreeva I.N., Vinogradov A.V., Kozhevnikov I.V., Koshevoi M.O., Murashova V.A., Rupasov A.A., Sagitov S.I., Fedin D.A., Fedorchuk R.V., Shikanov A.S., Yakimenko M.N.
Years: 1992
Source Title: Journal of Soviet Laser Research
Doi: 10.1007/BF01124893
Venue: S.Li.M. Lab @ Roma