1.31 μm InGaAs quantum dot light-emitting diodes grown directly in a GaAs matrix by metalorganic chemical-vapor deposition

Authors: Todaro M.T., De Giorgi M., Tasco V., De Vittorio M., Cingolani R., Passaseo A.
Years: 2004
Source Title: Applied Physics Letters
Doi: 10.1063/1.1687979
Venue: CNR Nanotec @ Lecce